Για τους κατοίκους Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

1. Έκδοση Α.Φ.Μ. (Αριθμός Φορολογικού Μητρώου) από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.  
2. Άνοιγμα λογαριασμού σε ελληνική τράπεζα.
3. Επιλογή μεταφραστή για την επακριβή μετάφραση του τελικού συμβολαίου.
4. Ανάθεση σε λογιστή της ετήσιας φορολογικής δήλωσης του πελάτη / αγοραστή.