Διαδικασία Αγοράς Ακινήτου

 

Μετά την ανεύρεση του ιδανικού ακινήτου από το γραφείο μας και την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων ακολουθεί η παρακάτω διαδικασία:
1. Ανάθεση σε ικανό δικηγόρο να ελέγξει τους τίτλους ιδιοκτησίας.
2. Ανάθεση σε αρχιτέκτονα-μηχανικό να ελέγξει:
• Για αγροτεμάχιο ή οικόπεδο: Oικοδομησιμότητα και όρους δόμησης
• Για κατοικίες ή επαγγελματικά ακίνητα: Νομιμότητα, στατικά, ποιότητα κατασκευής κλπ.
3. Σύναψη ιδιωτικού συμφωνητικού – αρραβώνα μεταξύ των δύο συμβαλλομένων, ώστε να αποσυρθεί το ακίνητο από την αγορά, με καταβολή ποσού ίσου με το 10% της αξίας του.
4. Επιλογή συμβολαιογράφου και ορισμός ημερομηνίας υπογραφής του τελικού συμβολαίου.