Για τους κατοίκους τρίτων χωρών.

 

Σύμφωνα με τον νέο νόμο 4146/18-06-2013 για τους υπηκόους τρίτων χωρών χορηγείται άδεια διαμονής για πέντε έτη εφόσον πραγματοποιήσουν αγορά ή μίσθωση ακινήτου με  ελάχιστο τίμημα που έχει καθοριστεί στο ποσό των 250.000€. Η ως άνω άδεια χορηγείται στα μέλη των οικογενειών τους καθώς και από το βοηθητικό προσωπικό εφόσον πρόκειται για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μπορεί να ανανεώνεται για ισόχρονη διάρκεια εφόσον η ακίνητη περιουσία παραμένει στην κυριότητα νομή και κατοχή τους.

  1. Έκδοση Α.Φ.Μ. (Αριθμός Φορολογικού Μητρώου) από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
2. Άνοιγμα λογαριασμού σε ελληνική τράπεζα.
3. Επιλογή μεταφραστή για την επακριβή μετάφραση του τελικού συμβολαίου.
4. Ανάθεση σε λογιστή της ετήσιας φορολογικής δήλωσης του πελάτη / αγοραστή.